Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Oktatási Igazgatóság

Beiratkozási kérelem aktuális félévre (BA)

A hallgató a regisztrációs időszak lejárta után már csak a BA-s kérvény benyújtásával jelezheti, hogy aktív szeretne lenni (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Bejelentés megkezdett félév passziváltatására (BP)

A hallgató a bejelentkezését a félév megkezdésétől egy hónapon belül visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktívnak minősül (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kérelem első félév passzíváltatására (PA)

A hallgató kérelmére a dékán engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését az első félév teljesítése előtt is (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kedvezményes tanulmányi rend kérése (KT)

Indokolt esetben egyes tárgyakból kedvezményes tanulmányi rend adható. Az engedély alapján a hallgató felmentésben részesülhet a kőtelező foglalkozásokon való részvétel alól vagy más kedvezményben részesülhet. Nem kérelmezhető olyan felmentés, ami a tantervi követelményekkel ellentétes (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kreditelismerési kérelem (KK)

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az elismerés teljes tárgyegyezés alapján (kódegyezés) vagy tárgyekvivalencia határozat alapján lehetséges (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Tárgyekvivalencia vizsgálati kérelem (KEB, KEK)

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyelismerés kizárólag a tantárgyi tematikák összevetésével történik. Ha az ekvivalens tárgy is a Pannon Egyetem tárgya, akkor az Intézményen belüli tárgyelismerés fülön (KEB), ha más intézmény tárgyát kívánja elfogadtatni, akkor az Intézményen kívüli tárgyelismerés (KEK) fülön kell a kérelmet beadni. Az Intézményen kívül teljesített tárgy ekvivalencia-vizsgálatának díja 2000 Ft. Az ekvivalencia-határozatokat itt lehet megtekinteni (NEPTUN/Információ/Tárgyelismerés).

Kérelem határidőn túli tárgyfelvételre/tárgyleadásra (TPLUSZ)

A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után, 5 napon belül kérheti az utólagos tárgyfelvételt/tárgyleadást 2000 Ft különeljárási díj megfizetése mellett (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Jelentkezés minor szakra, szakirányra vagy specializációra (MFTK) (MIN)

A bölcsész szakokon felvehető minor modulokra/specializációkra kell jelentkezni (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kifogás bejelentése a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvétellel szemben (KURZ)

A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után, 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. Jelezheti, ha önhibáján kívül nem sikerült a tárgyfelvétel (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kérelem a tanulmányi nyilvántartásban szereplő értékelés felülvizsgálatára (TAN)

A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napját követően 14 napon belül kifogással élhet elektronikus kérelem beadásával a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Kérelem szakmai gyakorlat elismerésére (GYAK)

A hallgató a nyári szakmai gyakorlat teljesítésést és az ehhez szükséges igazolásokat a kérelem beadásával adja meg (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Harmadik vizsga felvételének kérése (HV)

Egy vizsgaidőszakban tárgyanként legfeljebb két vizsga tehető. A hallgató kérelmére két tárgyból harmadik vizsga engedélyezhető (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Tanulmányok befejezésének jelzése (ABSZ)

A hallgató kérelem formájában jelzi a tanulmányi kötelezettségének teljesítését, és az abszolutórium kiállításának kérését (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Sajátos szükségletű hallgatói kérelem (SAS)

A hallgató a fogyatékosságát igazoló dokumentumokat a kérelemhez csatolja (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Hallgatói jogviszony megszüntetése

A jogviszony megszüntetését a hallgató írásban kérheti. Az ehhez szükséges nyomtatványt és a leszerelési lapot, valamint a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjének le kell adnia vagy eljuttatnia.

Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges képzésről államilag támogatott képzésre (ATSOROL)

Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - az önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Méltányossági kérelem (KM)

A hallgató kérelmére különleges esetben tanulmányai folyamán összesen egy alkalommal méltányosság gyakorolható (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Jogorvoslati kérelem (KJ)

A kérelmet elektronikus formában kell beadni (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).

Átvételi kérelem

Átvételt csak azonos képzési terület azonos képzési szintjéhez tartozó képzésről lehet kérni. Átvételi kérelmet kell beadni akkor is, ha a hallgató ugyanazon képzésen tagozatot, képzési szintet vagy képzési nyelvet szeretne váltani. Az átvétel feltétele, hogy a fogadó szak tantervéből legalább 25 kredit elismerhető legyen. A tárgyelismeretésre a tárgyekvivalencia-szabályokat kell alkalmazni. Az átvételi eljárás során a hallgatónak folyamatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Átvétel esetén a beiratkozás után kell a hallgatói jogviszony megszüntetését kérni. Az átvételi kérelem nyomtatvány itt letölthető.

Vendéghallgatói jogviszony létesítése a Pannon Egyetemmel

A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet. Az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A vendéghallgatói jogviszony létesítésére irányuló kérvényt itt lehet letölteni.

Részismereti jogviszony létesítése

Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony keretében, az Intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - önköltséges képzésre felveheti. A részismereti jogviszony létesítésére irányuló kérvényt itt lehet letölteni.

Kérelem más felsőoktatási intézménnyel létesítendő vendéghallgatói jogviszonyra (VEND)

Előzetes kérelme alapján a hallgató engedélyt kaphat egy adott időszakra tanulmányai más felsőoktatási intézményben való folytatására (NEPTUN/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények).