Oktatási Igazgatóság

 

Beiratkoztatási/passziváltatási kérelem (BA/BP)

Minden regisztrációs héten jeleznie kell a hallgatónak a neptunjában a beiratkozási vagy passziválási szándékát. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Első félév passziváltatása (PA)

A hallgató kérelmére a dékán engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését az első félév teljesítése előtt is. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Bejelentés megkezdett félév passziváltatására (BP)

A hallgató bejelentkezését a félév megkezdésétől egy hónapon belül visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Kedvezményes tanulmányi rend kérése (KT)

A hallgató kedvezéményes tanulmányi rendet kérhet, amennyiben a tárgy oktatója azt támogatja. Az engedély alapján részben vagy teljesen mentesülhet az órák látogatása alól vagy más hasonló kedvezményben részesülhet. Kedvezményes tanulmányi rend keretében nem kérelmezhető olyan felmentés, ami a tantervi követelményekkel ellentétes, így különösen előtanulmányi rend alól való felmentés. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Kreditelismerési kérelem (KK)

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja, Az elismerés teljes tárgyegyezés alapján (kódegyezés) vagy tárgyekvivalencia határozat alapján lehetséges. A felsőfokú szakképzésből, illetve a felsőoktatási szakképzésből beszámítható tárgyakat egy egyszerűsített kérelem formában kell kérni. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Tárgyekvivalencia vizsgálati kérelem (KEB / KEK)

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. A kérelmhez mellékelni kell a teljesített tárgy hiteles tantárgyi tematikáját. Amennyiben az ekvivalencia vizsgálati kérelem pozitív, a hallgatónak Kreditelismerési kérelemet kell benyújtania, feltüntetve azon az ekvivalencia-vizsgálat határozatszámát. A Pannon Egyetemen teljesített tárgy esetében KEB-es (nincs eljárási díj), más intézményben teljesített tárgy esetében KEK-es (eljárási díj: 2000 FT) kérvényt kell benyújtani. (Neptun/Információ/Tárgyelismerés).

 

Határidőn túli tárgyfelvétel (TPLUSZ)

A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után öt napon belül kérheti az utólagos tárgyfelvételt 2000 Ft különeljárási díj megfizetése mellett. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Sajátos szükségletű hallgatói kérelem (SAS)

A hallgató a fogyatékosságát igazoló dokumentumokat, illetve azoknak - az OI által hitelesített - másolatát beadott kérelméhez csatoltan nyújthatja be. A kérelmeket tárgyanként kell beadni. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Jelentkezés minor szakra, szakirányra vagy specializációra (MIN)

A bölcsész szakokon felvehető minor modulokra/specializációkra kell jelentkezni. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Kifogás bejelentése a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvétellel szemben (KURZ)

A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után öt napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. Jelezheti, ha önhibáján kívül nem sikerült a tárgyfelvétel. A kérelmet tárgyanként kell beadni (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Kérelem szakmai gyakorlat elismerésére (GYAK)

A hallgató a nyári szakmai gyakorlat teljesítését és az ehhez szükséges igazolásokat a kérelem beadásával adja meg. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Harmadik vizsga felvételének kérése az adott félévben (HV)

Egy vizsgaidőszakban tárgyanként legfeljebb két vizsga tehető. A hallgató kérelmére két tárgyból harmadik vizsga engedélyezhető. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Kérelem a tanulmányi nyilvántartásban szereplő értékelés felülvizsgálatára (TAN)

A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napját követően 14 napon belül kifogással élhet elektronikus kérelem beadásával a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Méltányossági kérelem tanulmányi ügyben (KM)

A hallgató kérelmére különleges esetben tanulmányai folyamán összesen egy alkalommal méltányosság gyakorolható. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Tanulmányok befejezésének jelzése (ABSZ)

A hallgató kérelem formájában jelzi a tanulmányi kötelezettségének teljesítését, és az abszolutórium kiállításának kikérését. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges képzésről államilag támogatott képzésre (ATSOROL)

Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - az önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet.

 

Jogorvoslati kérelem (KJ)

A kérelmet elektronikus formában kell beadni. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények)

 

Hallgatói jogviszony megszüntetése ( - )

Ha a hallgató bármely okból a jogviszonya megszüntetését szeretné kéri, akkor azt az itt letölthető nyomtatvány benyújtásával teheti meg. A nyomtatvánnyal együtt a leszerelési lapot is le kell adni.

 

Átvételi kérelem (  -)

A hallgató átvételét kérheti azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. Átvételre, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. Másik felsőoktatási intézményből, más karról, szakról, illetőleg tagozatról az a hallgató vehető át, akinél a fogadó szak tantervéből legalább 25 kreditpont elismerhető. Átvételi kérelmet az őszi félévre július 15-ig, a tavaszi félévre január 15-ig kell benyújtani. A kérelmet itt lehet letölteni.

 

Vendéghallgatói jogviszony létesítése a Pannon Egyetemmel ( - )

A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthető. Az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A kérelmet itt lehet letölteni.

 

Részismereti jogviszony létesítésére ( - )

Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket - részismereti képzés céljából - hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára - külön felvételi eljárás nélkül - önköltséges képzésre felveheti. A kérelmet itt lehet letölteni. Az Egyetemmel részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszonyt létesíteni kívánó személy kérelmét - amennyiben tanulmányait az őszi félévben szándékozik megkezdeni augusztus 31-ig, a tavaszi félév esetében január 31-ig - az OI-hoz be kell nyújtania az itt letölthető űrlapon. A kérelemről a fogadó kar dékánja dönt. A beiratkozás előfeltételeként a hallgatóval felnőttképzési szerződést kell kötni.

 

Más felsőoktatási intézménnyel létesítendő vendéghallgatói jogviszony ( - )

Előzetes kérelme alapján a hallgató engedélyt kaphat egy adott időszakra tanulmányai más felsőoktatási intézményben való folytatására.